• Vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze
  • Po ukončení studia nastoupila na Okresní hygienickou stanici v Klatovech na oddělení hygieny výživy, od 1.1.1991 nastoupila na Krajskou hygienickou stanici v Plzni, kde se věnovala sledování zdravotního stavu obyvatelstva
  • v roce 1993 si zaregistrovala nestátní zdravotnické zařízení zabývající se preventivní medicínou a veřejným zdravím - Centrum lékařské prevence Plzeň, kde vede  poradnu zdravého životního stylu,
  • v letech 1998-1999 vykonávala na Městské hygienické stanici v Plzni funkci vedoucí hygienického odboru,
  • externě vede výuku předmětů Výživa, Poruchy výživy, Hygiena výživy a předmětů běžného užívání na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni.